ENG
LEAFLET:
INFORMATION FOR THE USER


cachet 25mg tablet Active component:
Each tablet contains 25mg of creativity.
Also contains solutions and personal advice.
First aid against ugliness.
Read all of this leaflet carefully before you start taking this medicine because it contains important information for you:

-Keep this leaflet. You may need it again.
-This medicine is not only for you. Pass it to others. It’s not harmfull for their health, nor for the invironment, even if their signs of illness are not the same as yours.
-If you get any side effects, talk to your prescriber. This includes any possible side effects not listed in this leaflet. See section 4.
What is in this leaflet
1. Interior and Concept
2. Furniture and Object
3. Graphic and Photo
1 What is cachet and what it is used for

-Cachet is a design studio where solutions are devised for all your complaints and needs regarding your interior, furniture, graphics, ...

-Cachet designs tailored to your needs and wishes and resolves all disorders in your environment.
2 What you need to know before you take cachet?

Do not take cachet if you:
-Are allergic to well-thought out concepts, efficient and beautyful environments.

Other medicines and cachet:
Talk to your prescriber before taking cachet if you use other medicines. If you are taking other medicines, have recently taken or might take any other medicines in addition to cachet? Then tell us. So we can find your ideal solution together.

Cachet reduces the effect of gloomy feelings or numbness. That is why it is important to respect the prescribed dose and to use cachet correctly.

Cachet enhances the effect of ephory, bliss, joy, wonder, ...

The effect of cachet can be reduced by:
-not following the prescribed dose
-not being open to new ideas
-not maintaining an open communication

The effect of cachet can be enhanced by:
-properly following the prescribed doses
-a positive attitude
-a free spirit

Consult cachet immediately if you also use the following medicines:
-architects
-contractors
-decorators

What should you pay attention to with food and beverage?
Take cachet on an empty stomach or full stomach. In any case, make sure that you can still drink a cup of coffee during a meeting with the use of cachet.

Pregnancy and breast-feeding
Simply start the treatment or continue the treatment during pregnancy and while breast-feeding. During the second and third quarter of your pregnancy, your treating doctor may decide to increase the dose. In this way the process can be shortened and adapted to the new circumstances.

If you are pregnant or breast-feeding, think you may be pregnant or planning to have a baby, contact your prescriber to determine the correct dose.

Driving and using machines
Cachet intake does not affect vigilance. On the contrary, cachet makes your environment easier and with greater ease of use.
3 How to take cachet?

Always take this medicine exactly as your prescriber has told you. Check with your prescriber if you are nor sure.
The recommended dose is preferably taken in one Do not change the dose without the advice of your prescriber.

Your prescriber will perform regular checks before and during the treatment and follow the evolution closely.
Do not stop treatment prematurely because your condition may deteriorate.

If you take more cachet than you should
In principle, you can not take too much cachet. Only the effect can become more intense with a higher dose.

If you forget to take cachet
Feel free to take a double dose to make up for a forgotten dose. You are not too late and you can still contact our prescriber to find a solution together.

If you stop taking cachet
Always consult with your prescriber if you are considering stopping the treatment. Do not stop taking you medicine prematurely because your condition may deteriorate.

If you have any further questions on the use of this medicine, ask your prescriber.
4 Possible side effects

Like all medicines, this medicine can cause side effects, although not everybody gets them.

Very common (>1/10); common (>1/100, <\1/10); sometimes (>1/1000, <\1/100); rare (>1/10000 , <\1/1000); very rare (<\1/10000)

Very common Bliss:
-Unexpected blissful feeling
-Pleasant and calm feeling when entering the room

Common Enthusiasm:
-Enthusiastic feeling within the spaces

Sometimes Excited senses:
-Not being able to ignore the sense of touch
-Eyes that stray and want to see everything

Rare Euphory:
-Exaggerated ephoric feeling
5 How to store cachet

Store at room temperature. Store in the original package.
Keep within the sight and reach of others. After the expiry date you can contact the prescriber and request a new cachet.
6 Content of the pack and other information

What cachet tablets contain:
The active ingrediënt in cachet is creativity, each tablet contains 25mg.
-The other ingrediënts are: concepts, solutions, personal advice and support.
-It’s a first aid against ugliness.
Method of delivery
Medicine free of prescription

Marketing authorisation holder and manufacturer

yourcachet.be


This leaflet was last revised in 01/2020



NL
BIJSLUITER:
INFORMATIE VOOR DE PATIËNT


cachet 25mg tablet Actief bestanddeel:
Elke tablet bevat 25mg creativiteit.
Bevat ook oplossingen en persoonlijk advies.
Eerste hulp bij lelijkheid.
Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie in voor u:

-Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
-Geef dit geneesmiddel door aan anderen, want het is niet enkel voor u geschikt. Het is noch schadelijk voor het welzijn, noch voor de omgeving, ook al hebben zij andere klachten.
-Krijgt u veel klachten van bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw voorschrijver.
Inhoud van deze bijsluiter
1. Interieur en Concept
2. Meubel en Object
3. Grafiek en Foto
1 Wat is cachet en waarvoor wordt dit middel ingenomen?

-Cachet is een design studio waar oplossingen bedacht worden voor al je klachten en noden omtrent je interieur, meubel, grafiek,...

-Cachet ontwerpt op maat naar uw noden en wensen en verhelpt zo alle aandoeningen van uw omgeving.
2 Wanneer mag u cachet niet innemen of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag u cachet niet gebruiken?
-U bent allergisch voor goed bedachte concepten, efficiënte en mooie omgevingen.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?
Gebruikt u naast cachet nog andere geneesmiddelen, heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel het ons dan. Zo vinden wij samen de ideale oplossing.

Cachet vemindert het effect van sombere gevoelens of gevoelloosheid. Daarom is het belangrijk de voorgeschreven dosis te respecteren en cachet correct te gebruiken.

Cachet versterkt het effect van ephorie, gelukzaligheid, blijdschap, verwondering, ...

De werking van cachet kan verminderd worden door:
-niet opvolgen van de voorgeschreven dosis
-niet open staan voor nieuwe ideeën
-geen open communicatie te handhaven

De werking van cachet kan versterkt worden door:
-de voorgeschreven dosissen goed op te volgen
-positieve ingesteldheid
-een vrije geest

Raadpleeg cachet onmiddelijk als u ook volgende geneesmiddelen gebruikt:
-architecten
-aannemers
-decorateurs

Waarop moet u letten met eten en drinken?
Neem cachet in op een nuchtere maag of een volle maag. Zorg er in elk geval voor dat u nog een glaasje of koffie kan drinken tijdens een bespreking met gebruik van cachet.

Zwangerschap en borstvoeding
De behandeling gewoon opstarten of verder zetten tijdens de zwangerschap en bij het geven van borstvoeding. Tijdens het tweede en derde kwartaal van uw zwangerschap, kan uw voorschrijver beslissen om de dosis te verhogen. Zo kan het proces verkort worden en zich aan de vernieuwde omstandigheid aanpassen.

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw voorschrijver om de goede dosis te kunnen bepalen.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines
De inname van cachet heeft geen invloed op de waakzaamheid. Integendeel, cachet kan uw omgeving eenvoudiger maken en met een groter gebruiksgemak.
3 Hoe neemt u cachet in?

Neem cachet altijd in precies zoals werd voorgeschreven. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw voorschrijver. De aanbevolen dosering wordt liefst in één enkele keer ingenomen.
De dosis niet wijzigen zonder het advies van uw voorschrijver.

Uw voorschrijver zal voor en tijdens de behandeling regelmatig controles uitvoeren en de evolutie nauwgezet opvolgen.
Stop de behandeling niet voortijdig omdat uw toestand terug kan verslechteren.

Heeft u te veel cachet ingenomen?
In principe kan u geen teveel aan cachet innemen. Enkel de werking kan intenser worden bij hogere dosis.

Bent u vergeten cachet in te nemen?
Neem gerust een dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen. U bent niet te laat en kan nog steeds contact opnemen met onze voorschrijver om samen een oplossing te vinden.

Als u stopt met het innemen van cachet
Overleg altijd met uw voorschrijver indien u overweegt om te stoppen. Stop de behandeling niet voortijdig omdat uw toestand terug kan verslechteren.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw voorschrijver.
4 Mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Zeer vaak (>1/10); vaak (>1/100, <\1/10); soms (>1/1000, <\1/100); zelden (>1/10000 , <\1/1000); zeer zelden (<\1/10000)

Zeer Vaak Gelukzaligheid:
-Onverwacht gelukzalig gevoel
-Aangenaam en rustig gevoel bij betreden van de ruimte

Vaak Enthousiasme:
-Enthousiast gevoel binnen de ruimtes

Soms Geprikkelde zintuigen:
-Het niet achterwegen kunnen laten van tastzin
-Ogen die afdwalen en alles willen zien

Zelden Euphorie:
-Overdreven ephorisch gevoel
5 Hoe bewaart u cachet?

Bewaren op kamertemperatuur. Binnen het zicht en bereik van anderen houden. Na de uiterste houdbaarheidsdatum kan u contact opnemen met de voorschrijver en een nieuwe cachet aanvragen.
6 Inhoud van de verpakking en overige informatie

Welke stoffen zitten er in cachet?
-De werkzame stof in cachet is creativiteit respectievelijk 25mg per tablet.
-De andere stoffen in cachet zijn: concepten, oplossingen, persoonlijk advies en begeleiding.
-Het is een eerste hulp bij lelijkheid
Afleveringswijze
Geneesmiddel vrij te verkrijgen

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen

yourcachet.be


De bijsluiter is voor het laatst herzien en goedgekeurd in 01/2020



FR
NOTICE:
INFORMATION DU PATIENT


cachet 25mg comprimés Substance active:
Chaque comprimé contient 25mg de créativité.
Contient aussi des solutions et des conseils personnelles.
Premiers secours contre la laideur.
Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous:

-Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
-Donnez ce médicament à d’autres personnes, car ce n’est pas juste pour vous. Ce n’est ni nuisible pour le bien-être, ni pour l’environnement même si les signes de maladie sont differents aux vôtres.
-Si vous recentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre préscripteur. Ceci s’applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.
Que contient cette notice:
1. Interieur et Conception
2. Meubles et Objets
3. Graphisme en Photos
1 Qu’est-ce que cachet et dans quel cas est-il utilisé?

-Cachet est un studio de design où les solutions sont imaginées pour tous vos plaintes et besoins concernant votre interieur, meubles, graphisme, ...

-Cachet vous propose une conception sur mesure de vos demmandes et vos besoins et corrige de cette façon tout les maladies de votre alentour.
2 Quelles sont les informations à connaître avant de prendre cachet?

Ne prennez j’amais cachet
-Si vous êtes allergique aux conceptions bien réfléchis, l’efficacités et des jolies endroits.

Autres médicaments et cachet
Informez votre préscripteur si vous prenez, avez récemment pris ou pourriez prendre tout autre médicament. De façon que nous trouverons ensemble la solution idéale pour vous.

Cachet diminue l’effet des sentiments sombres ou d’engourdissement. C’est important de suivre et respecter la dose qui vous à été préscrit. Et de correctement suivre l’utilisation de cachet.

Cachet renforce l’effet éphorique, de bonheur, la joie, de merveille, ...

L’effet de cachet peut être diminué par:
-ne pas respecter la dose qui à été prescrit.
-ne pas être ouvert à des nouvelles idées.
-ne pas maintenir une communication ouverte

L’effet de cachet peut être renfocée par:
-suivre correctement la doses qui vous à été prescrite.
-attitude positive
-un esprit ouvert

Consultez immédiatement cachet si vous utilisez également les médicaments suivants:
-architectes
-entrepreneurs
-décorateurs

Cachet avec des aliments, boissons et de l’alcool
Prendre cachet à jeun ou après aliments. Dans tous les cas, assurez-vous de pouvoir toujours boire un petit verre ou un café lors d’une réunion avec l’utilisation du cachet.

Grossesse et allaitement
Poursuivez le traitement au cours de la grossesse et de l’allaitment. Au cours du deuxième et du troisième trimestre de la grossesse, le préscripteur peut décider d’augmenter la dose. De cette manière, le processus peut être raccourci et adapté aux nouvelles circonstances.

Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, si vous pensez être enceinte ou planifiez une grossesse, demandez conseil à votre préscripteur avant de prendre ce médicament. Ainsi que la dose correcte peut être déterminée.

Conduite de véhicules et utilisation de machines
La prise de cachet n’a aucun effet sur la vigilance.
Au contraire, cachet peut rendre votre environnement plus facile et plus facile à utiliser.
3 Comment prendre cachet?

Veillez à toujours prendre ce médicament en suivant exactement les indications de votre préscripteur. Vérifiez auprès de votre préscripteur en cas de doute.
La dose recommandée est prise en une seule fois.
Ne pas modifier la dose sans l’avis de votre préscripteur.

Avant et pendant le traitement, votre préscripteur contrôlera régulièrement et effectuera differents tests pour suivre l’évolution de près.
Ne cessez pas le traitement prématurément car votre état de santé peut de nouveau s’aggraver.

Si vous avez pris plus de cachet que vous n’auriez dû
En principe, vous ne pouvez pas prendre trop de cachet. Seul l’effet peut devenir plus intense avec une dose plus élevée.

Si vous oubliez de prendre cachet
N’hésitez pas à prendre une double dose pour compenser la dose oubliée. Vous n’êtes pas trop en retard et vous pouvez toujours contacter votre préscripteur pour trouver une solution.

Si vous arrêtez de prendre cachet
Consultez toujours votre préscripteur si vous envisagez de cessez le traitement. Ne cessez jamais le traitement prématurément car votre état de santé peut de nouveau s’aggraver.

Si vous avez d’autres questions sur l’utilisation de ce médicament, demandez plus d’informations à votre préscripteur.
4 Quels sont les effets indésirables eventuels?

Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde.

Très fréquent (>1/10); fréquent (>1/100, <\1/10); peu fréquent (>1/1000, <\1/100); rare (>1/10000 , <\1/1000); très rares (<\1/10000)

Très fréquent Bonheur:
-Sentiment de bonheur inattendu
-Sensation agréable et calme en entrant l’espace

Fréquent Enthousiasme:
- sentiment enthousiaste dans les espaces

Peu fréquent Sens ondulé:
- Être incapable d’ignorer le sens du toucher
- Des yeux qui errent et veulent tout voir

Rare Euphorie:
-sentiment éphorique exagéré
5 Comment conserver cachet?

Conserver à une température ambiante.
Tenir en vue et de la portée des autres.
Après la date de péremption indiquée sur la boîte après EXP., vous pouvez contacter le préscripteur et demander un nouveau cachet.
6 Contenu de l’emballage et autres informations

Ce que contient cachet?
-La substance active est la créativité respectivement 25mg par comprimé.
-Les autres composants sont: la conception, les solutions, conseils personnelles et orientation.
-C’est un premier secours contre la laideur
Mode de délivrance
Médicament soumis à préscription médicale.

Titulaire de l’autorisation de mise sur le marché

yourcachet.be


La dernière date à laquelle cette notice a été révisée et approuvée est 01/2020





your browser is out-of-date

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×